Architecturale vorming

Heb jij een sterke verbeeldingskracht en wil je architecturaal en conceptueel denken, ruimtelijk inzicht verwerven en werken met diverse voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen en maquettes? Architecturale vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Het artistiek-creatief proces staat centraal. Je analyseert eigenschappen van materialen, structuren en constructies. Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken en je verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie. Je verwerft ook inzicht in energieomzettingen, statisch en dynamisch gedrag van systemen. Ook vanuit de lessen wiskunde denk je conceptueel mee over wetenschappelijke vragen en over problemen in verband met ruimtelijke vormgeving.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Architecturale vorming moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Architecturale en beeldende vorming (doorstroomfinaliteit). Als je in een ander studiedomein een studierichting met doorstroomfinaliteit hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In de derde graad krijg je wekelijks 22 uur algemene vakken in het vijfde jaar en 21 uur in het zesde jaar. De lessen wiskunde worden uitgebreid met toegepaste wiskunde (matrices, functies, integralen, statistiek …)  en toegepaste ruimtemeetkunde. Er wordt gevorderde fysica aangeboden met een pakket mechanica, bouwkunde en constructieleer.

Vakken van de studierichting

In het vijfde jaar krijg je wekelijks 8 uur kunstvakken in de kunstateliers; in het zesde jaar wordt dat 9 uur. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstbeschouwing.

De studierichting Architecturale vorming richt zich op het ontwikkelen van kunstzinnige, architecturale en ruimtelijke intelligentie. Het opbouwen van een denkmethode en een ontwerpstrategie staat hierbij centraal. Verbeeldingskracht is een absolute must in het artistieke proces. Het conceptueel denken en het doorlopen van een onderzoekstraject zijn essentieel. Je gaat architecturale en ruimtelijke uitdagingen aan en ontdekt daarbij verschillende manieren om tot oplossingen te komen. Je ontwikkelt gaandeweg het vermogen om architecturaal te denken en verwerft ruimtelijk inzicht. Je streeft naar artistieke authenticiteit en exploreert de mogelijkheid van het ontwikkelen van een eigen artistieke taal. Je hanteert daarbij een doordachte en methodische aanpak in combinatie met het zelfstandig leren werken. Evenzeer zet je jouw artistieke deskundigheid in bij gemeenschappelijke projecten waarbij (artistiek) overleg, samenwerken, verantwoordelijkheid en het delen van expertise met anderen onmisbaar zijn.

In de lessen Architecturale vorming analyseer je de beeldende taal van architecten, ruimtelijk vormgevers en kunstenaars en ontwikkelt van daaruit een eigen taal waarbij het experiment centraal staat. Je hanteert een begrippenkader en ontwikkelt een gepaste vaktaal.

Je hebt een kritische blik en leert een onderbouwde mening te geven over de beleving, betekenis en functie van architectuur, ruimtelijke vormgeving en kunst en je gebruikt daarbij een gepaste vaktaal. Respect en interesse voor de visie, de mening en creatie van de ander is daarbij essentieel.

Je leert gericht waarnemen en beschrijft die waarneming in een persoonlijke teken- en vormentaal. Je leert procesmatig werken: inspiratie zoeken, onderzoeken, experimenteren, betekenis geven, presenteren en reflecteren.

De relatie inhoud-vorm is het middelpunt. Je denkt daarom bewust na over ‘wat’ je wilt vertellen en ‘hoe’ je dat kan doen. Het proces en het durven experimenteren is daarbij soms belangrijker dan het eindproduct.

Je experimenteert met compositie, kleur, licht, ruimte, constructie, lijn, vorm. Je hanteert hiervoor analoge technieken (schetsen, tekenen, schilderen, collage, fotograferen, boetseren, mouleren …) en digitale technieken en software. Je modelleert constructies in 3D, analoog en digitaal. Je maakt (proef)maquettes en (schaal)modellen.  Je presenteert je ruimtelijk of architecturaal werk aan de hand van presentatietekeningen, presentatiemodellen en/of een conceptnota. Je voert 3D-metingen uit in functie van het ontwerpen en modelleren van projecten met analoge of digitale meetinstrumenten. Je gaat op een duurzame, correcte en veilige manier om met materialen en instrumenten. 

In functie van wetenschappelijke en technische kennis analyseer je onder meer de interacties binnen een gebouw en tussen een gebouw en zijn omgeving (landschappelijke of stedenbouwkundige context, geografische ligging …). Er zijn ook verschillende directe linken met Fysica.

Kunstbeschouwing wordt aangeboden als afzonderlijk vak, maar wordt ook geïntegreerd in de lessen Architecturale vorming. De focus ligt op het bewust leren onderzoeken, betekenis geven en waarderen van kunst. Het beschouwen van kunst wordt benaderd vanuit het architecturale, maar ook vanuit een brede blik op kunsten. Je maakt kennis met de kunst- en stijlgeschiedenis en met diverse expressievormen zoals architectuur en ruimtelijk vormgeven, schilder- en beeldhouwkunst, grafische kunst, fotografie, film …  Je bekijkt, beluistert, bespreekt en analyseert deze diverse kunstuitingen uit heden en verleden en leert daarbij je interesse voor kunst te uiten. Het verwerven en toepassen van een correcte vakterminologie vormt daarbij een meerwaarde in functie van het werken in de ateliers. Je verwerft inzicht in diverse vormen van kunst en hebt aandacht voor de kunstactualiteit. Je gebruikt die informatie als inspiratiebron binnen je eigen artistiek proces. Je kijkt en luistert objectief, onbevooroordeeld. Je staat open voor trends en ontwikkelt een onderzoekende houding. Je slaagt erin om een artistiek werk in verband te brengen met een kunsthistorisch referentiekader.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4 (OK4). De studierichting Architecturale vorming bereidt je voor op een succesvolle doorstroom naar academische en professionele bacheloropleidingen. Mogelijke academische bacheloropleidingen zijn onder meer Architectuur en Interieurarchitectuur, Kunstwetenschappen, Beeldende kunsten, Product design, Visual arts, Conservatie-restauratie … Mogelijke professionele bacheloropleidingen zijn onder meer Interieurvormgeving, Landschaps- en tuinarchitectuur, Toegepaste architectuur. Ook Beeldende vormgeving behoort tot de mogelijkheden. Je kunt ook opteren voor onderwijs via een Educatieve opleiding Kleuter-, Lager- of Secundair onderwijs. Doorstroom naar andere academische en professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

VAKKEN

5de jaar

 

6de jaar

 

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1 0
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Architecturale vorming 8 9
Kunstbeschouwing 2 2
 
TOTAAL 32 32