Pedagogisch Project en schoolreglement

Welkom in het huis-met-de-vele-kamers
wat je ook kiest
er is een dak van vertrouwen
muren van aanmoediging
en grondvesten die daveren van creativiteit!

 

Het Technisch instituut Heilige Familie is als school een gemeenschap waarin leraren, ondersteunend personeel, ouders, verantwoordelijken en betrokkenen zich inzetten om jongeren opleiding én vorming te geven.

Enkele pijlers dragen dit project:

Elke jongere is talentrijk

In het Technisch instituut Heilige Familie  krijgen jongeren een opleiding waarin we – zoveel als de draagkracht toelaat – rekening houden met de eigenheid van iedereen, met eigen kennen, kunnen en zijn. We stappen hiermee in het spoor van de zusters Maricolen. De zusters kozen sinds de stichting van de school (anno 1900) om met élke jongere op weg te gaan, in het bijzonder diegenen die kwetsbaar of gekwetst zijn.

In onze school vindt een groot aantal jongeren een opleiding die bij hen past en waarin ze zich ten volle kunnen ontplooien. Het oriënteren van onze jongeren gebeurt met professionele zorg, op basis van nauwgezette observatie, evaluatie en zoveel mogelijk in samenspraak met alle betrokkenen.

Onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met ieders talent betekent ook dat we op een gedifferentieerde wijze werken. Daartoe zetten leraren middelen in zoals geïndividualiseerde aanpak, teamwerk en zelfstandig werk. We zorgen voor maximale leerlingenactiviteit in aangepaste leeromgevingen.

Bij onze jongeren stimuleren we een ‘lerende houding’: doorheen het hele curriculum ontwikkelen jongeren de vaardigheden en de attitudes die de basis vormen voor ‘levenslang leren’.

We maken de jongeren vaardig in het kiezen en we stimuleren creativiteit en flexibiliteit. We nodigen hen voortdurend uit verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leren en leven en dat van anderen.

Weloverwogen aanbod

In het studieaanbod vindt men een eerste graad, een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers en een tweede en derde graad met studierichtingen uit verschillende studiegebieden en onderwijsvormen. Elke leerling volgt een schoolcurriculum volgens eigen aanleg, verwachtingen en kunnen.

De opleidingen in de school vertonen een duidelijke continuïteit en samenhang. De opleidingen zijn realistisch en toekomstgarant, waardoor de overstap naar het werkveld of naar hogere studies vlot kan verlopen. Projectwerking, stage en werkplekleren zijn op dat vlak ‘levensecht ervaringsgericht’.

Vorming van de totale persoon

Onze school geeft waardeopvoeding een belangrijke plaats in het schoolleven. Geloof in groei en evolutie is een leidraad. Zo bouwen de leerlingen aan zelfvertrouwen, zelfrespect en eigenwaarde en worden ze gevormd tot weerbare, respectvolle jongvolwassenen.

Elke mens is zowel ‘kwetsbaarheid als belofte’. Dagelijks werken wij aan een schoolklimaat waarin leerlingen en medewerkers elkaar waarderen en zich ten volle kunnen ontwikkelen. Binnen de diversiteit  van elke groep streven wij ernaar elke jongere ook persoonlijk te benaderen.

Vanuit betrokkenheid en professionaliteit

Leraren zijn professionals: ze realiseren planmatig de vakgebonden doelen en spannen zich in voor de vakoverschrijdende doelen. Leraren bieden motiverend, realiteitsgericht en kwaliteitsvol onderwijs. Didactische middelen en nascholingsmiddelen worden ruim ingezet.  Ten overstaan van de zeer diverse klasprofielen hebben de leraren een grote flexibiliteit ontwikkeld. Leraren zijn specialist in hun vak en ook in het overbrengen van hun eigen vakkennis. Zij staan open voor vernieuwing en houden hun deskundigheid up-to-date. Naast aanreiken van basiskennis en –vaardigheden wordt ook uitbreiding en verdieping aangeboden. De leraren bezitten de vaardigheid leerlingen te laten groeien, te motiveren en te stimuleren. Ze sporen leerlingen aan hun leren en leven in handen te nemen. Leerlingen met specifieke noden en problemen krijgen de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. Af en toe wordt achteromgekeken: ‘is iedereen nog mee?’ Via het geven van nieuwe kansen willen we met zo veel mogelijk jongeren ‘aankomen’. Dit alles wordt individueel en in teamverband gerealiseerd.

In overleg

Het Technisch instituut Heilige Familie is een participatieve school. We nodigen leerlingen en ouders uit samen school te maken. Communicatie en transparantie zijn de bouwstenen voor een hartelijke en familiale leef- en leergemeenschap. Vanuit een betrokken schoolbestuur en ondersteund door de scholen van Karel de Goede willen alle personeelsleden van de school zich hiervoor inzetten.

Vanuit christelijke inspiratie en in dialoog

Het Technisch instituut Heilige Familie is een vrije katholieke school van de 21ste eeuw. Dat betekent dat de inspiratiebron voor het ontwerpen en uitwerken van het schoolproject de evangelische boodschap is. De school is in haar identiteit en werking herkenbaar als katholieke school. Tegelijkertijd realiseert ze haar project op een gastvrije manier, in een sociale, multiculturele en pluralistische context, met waardering en respect voor elke leerling. De liefde en de zorg voor elkaar en de wereld, respect, vergevingsgezindheid en mededogen zijn fundamenten van haar pedagogiek.

Vanuit haar christelijke inspiratie nodigt de school actief uit mee te werken aan Gods droom van een vredevolle wereld.