Leefgroepenwerking

Wanneer je geïnteresseerd bent en gemotiveerd om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/of kinderen & jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie te begeleiden, dan is Leefgroepenwerking jouw studierichting. Via competentieontwikkelend leren groei je in vaardigheden in verband met het professioneel werken binnen een team, het begeleiden van individuen en hun netwerk binnen hun leefklimaat. Je doet dit steeds met het oog op het bevorderen van de kwaliteit van het leven van de betrokken mensen.  De opleiding beoogt ook het bijbrengen van een theoretisch-praktisch agogisch denkkader en het stimuleren van je persoonlijke groei. Je loopt stage in een residentiële voorziening of dagcentrum voor kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking, in een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, …

Vooropleiding

Wanneer je het diploma secundair onderwijs hebt behaald in het studiegebied Personenzorg, kan je dit specialisatiejaar van rechtswege volgen.

Wanneer je het diploma hebt behaald in een ander studiegebied of door omstandigheden je diploma secundair onderwijs niet hebt kunnen behalen, is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig en wordt een intakegesprek voorzien.

Wat mag je verwachten?

Orthopedagogiek

In de lessen orthopedagogiek bekijk je verschillende doelgroepen van naderbij: personen met een verstandelijke, motorische beperking, sensoriële beperking of meervoudige beperking, ADHD, een autismespectrumstoornis, Bijzondere Jeugdzorg.

Ortho-agogische visies

Dit vak reikt je theoretische kaders aan: het Quality of Life paradigma, de theorie van Ter Horst, Geweldloos verzet, Conflicthantering, de participatieve basishouding, het contextuele denkkader…

Ortho-agogische vaardigheden

Je oefent diverse sociale vaardigheden zoals actief luisteren, assertiviteit, empathie, omgang met feedback en feedforward. Je ontwikkelt beroepsgerichte vaardigheden zoals observeren, interpreteren, reflecteren, evalueren, groepsgericht werken… en past die onmiddellijk toe in het werkveld.

Begeleidingsmomenten

Je leert hoe je de geschikte begeleidingsmomenten voor diverse groepen kunt uitwerken en voert die uit in praktijk.

Beroepsgerichte psychologie

Je bekijkt de ontwikkelingen die zich voordoen tijdens de levensloop van de mens en gaat in op ontwikkelings-gebonden problemen. We zoemen in op de sociaal-emotionele ontwikkeling, o.a. aan de  hand van Dösen. Enkele veel voorkomende psychische stoornissen worden besproken. Je leert principes uit de gedragstheorie en het systeemdenken toepassen in verschillende opvoedingsrelaties.

Wettelijke kaders

Dit vak heeft als onderwerp de organisatie en de juridische omkadering van de ondersteuning voor mensen met een beperking, de integrale jeugdhulp en het algemeen welzijnswerk. Daarnaast worden de rechten en de plichten van de opvoeder belicht en is er aandacht voor sociale wetgeving in kader van de toekomstige tewerkstelling.

Zorg

Je leert hoe je, aan de hand van de basisprincipes en het methodisch werken, de kwaliteit van leven van personen kan ondersteunen. Je leert verantwoord handelen in noodsituaties en je leert persoonsgerichte zorg verlenen. Ook de algemene zelfzorg wordt onder de loep genomen.

Trajectbegeleiding

Je wordt voorbereid op de stage. Bepaalde competenties en attitudes kun je er verder ontwikkelen. Aan de hand van coaching, zelfreflectie… wordt jouw individueel traject opgevolgd.

Projecten

Twee projecten gaan dieper in op een specifieke methodiek/doelgroep zoals basale stimulatie, begeleid werken, sensoriële  beperking… Het derde project staat in het teken van armoede en diversiteit in eigen land. Daarvoor ga je op driedaagse naar Brussel. Kenmerkend voor de projecten zijn de vele praktijkbezoeken en getuigenissen. Daarnaast leer je aan de hand van verschillende workshops, begeleidingsmomenten, vrijwilligerswerk diverse doelgroepen kennen.

Stages

In totaliteit loop je 13 weken stage. De aangeleerde technieken en vaardigheden pas je toe in het werkveld van een opvoeder-begeleider. We verwachten dat je steeds meer als volwaardig collega meedraait in de werking van een organisatie in de sociale sector.

Getuigschrift Nijverheidshelper

Hiermee kan je de eerste hulp verlenen bij mensen in nood. Je leert vaardigheden in het snel verwittigen van de hulpdiensten en in het aanbieden van hulp bij levensbedreigende stoornissen en letsels.

 

Toekomst

Je behaalt het certificaat van Leefgroepenwerking. Hiermee kan je onmiddellijk aan de slag als opvoeder/begeleider in voorzieningen van de gehandicaptensector, de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk.

Je kan ook doorstromen naar een studierichting in het hoger onderwijs van één cyclus zoals Orthopedagogiek, Verpleegkunde, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk… Andere overgangen, zoals HBO-V zijn ook mogelijk.

VAKKEN

7de jaar

BASISVORMING

  A B C
Nederlands 2 3 -
Religie & ethiek 2 3 -

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

Begeleidingsmomenten 2 3 -
Beroepsgerichte psychologie 2 4 -
Ortho-agogische vaardigheden 1 2 -
Ortho-agogische visies 2 4 -
Orthopedagogiek 3 5 -
Project 2   voltijds
Stage 13   voltijds
Trajectbegeleiding 2 3 -
Wettelijke kaders 2 4 -
Zorg 1 2 -