GEESTIG TEAM

Geestig team

Het geestig team is de drijvende kracht achter de schoolpastoraal die gestalte geeft aan de evangelische inspiratie van onze katholieke school.

De vier pijlers van deze schoolpastoraal zijn:

Gemeenschapsvorming

De schoolpastoraal wil leerlingen en leerkrachten samen brengen, kansen scheppen om te groeien in verbondenheid met elkaar. Dit gebeurt onder andere tijdens de bezinningsdagen, de klasacties, de kaas- en wijnavond, de mondiale dag, de tocht-in-mei naar Meetkerke…

Het leven vieren

Op belangrijke momenten in het schooljaar komen we samen om stil te worden, om God te danken en te zoeken naar verdieping. Elke morgen begint de lesdag met een stiltemoment “dauwdruppels”. Daarnaast zijn er voor alle leerlingen startvieringen en eindvieringen, verzoeningsvieringen tijdens de vasten, een kerstviering en een paasviering….

Het evangelie verkondigen

Dit gebeurt in het vormingswoord en in de vieringen. Door het geven van nieuwe kansen, de bijzondere aandacht voor de zwakken, het radicaal kiezen voor verdraagzaamheid en solidariteit proberen we onze evangelische levenshouding te beleven.

Solidariteitsacties

Leerlingen en leerkrachten worden opgeroepen om zich belangeloos in te zetten voor projecten in de 3de en de 4de wereld en zo te groeien in solidariteit met wie het minder goed heeft. Hierbij wordt bewustmaking en vorming niet uit het oog verloren. Concreet zijn er acties voor Missio, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, het zorg- en bouwproject in Oeganda, de missieprojecten van de Zusters Maricolen…

Deze vier pijlers kunnen niet los van elkaar gezien worden en lopen in de praktijk door elkaar.

pastorale werkgroep