Sociale en technische wetenschappen, iets voor jou?

... dan is Sociale en technische wetenschappen jouw studierichting. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Je ontwikkelt 4 competenties:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken
  • een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren en een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden
  • mondeling voor een groep presenteren
  • je eigen studieloopbaan in handen nemen.

Het leren in samenhang en over de vakken heen gebeurt door het werken met integrale opdrachten.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Sociale en technische wetenschappen moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad.

Wat mag je verwachten?

Integrale opdrachten

Je krijgt opdrachten die opgebouwd zijn met het oog op competentieontwikkelend leren. De vakken natuurwetenschappensociale wetenschappenvoeding en expressie komen in het integrale leren aan bod.

De leraar bezorgt je een opdracht op papier (de opdrachtbrief) en geeft de nodige toelichting. Eerst analyseer je het probleem of de vraag. Daarna verzamel je achtergrondkennis en formuleer je plannen. Ten slotte realiseer je een eindproduct. Dit kan een maaltijd, een activiteit of een dienst zijn. De leraars bieden ondersteuning en tegelijkertijd stimuleren ze je in het zelfstandig lezen van opdrachtbrieven en het uitwerken van integrale opdrachten. Je leert je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen optimaal te gebruiken. Het bijhouden van je competentieontwikkeling en het observeren van je evolutie is een belangrijk aspect.

Tijdens de integrale opdracht controleren zowel je leerkrachten als jijzelf de manier van werken en de bereikte resultaten. Die worden verzameld in een persoonlijk dossier (het portfolio) dat de basis vormt voor de beoordeling op het einde van het schooljaar.

Natuurwetenschappen

De lessen natuurwetenschappen gaan uit van een geïntegreerde aanpak van fysica, chemie en biologie en de daarbij behorende laboratoriumoefeningen. Door deze aanpak zie je beter de samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke vakken.  In het onderdeel ‘classificatie’ bestudeer je zowel de biologische als de chemische classificatiesystemen. In het onderdeel ‘zintuigen’ komt de integratie tussen biologie en fysica tot uiting in ‘licht en zien’.  Concrete situaties uit het dagelijks leven krijgen een wetenschappelijke verklaring. De aspecten ‘veiligheid’ en ‘milieu’ spelen een belangrijke rol in het vak. Een terreinstudie bevordert het zelfstandig werken en het zoeken naar verbanden.

Sociale wetenschappen

In de lessen sociale wetenschappen verken je je eigen mogelijkheden als leerling van de studierichting Sociale en technische wetenschappen. Je maakt kennis met de welzijnssector, de gezondheidssector en de educatieve sector in functie van je studiekeuze. Je verwerft inzicht in leerprocessen en leert passend communiceren in uiteenlopende situaties. Daarnaast bestudeer je het menselijk gedrag en de diversiteit tussen mensen. Je leert ook omgaan met je rechten en plichten als jongere.

Expressie

Expressie in de meest ruime zin speelt een fundamentele rol in deze studierichting. Bij de competentieontwikkeling komen vele vormen van ‘zich uitdrukken’ (expressie) aan bod. Je leert creatief denken en brainstormen over bepaalde thema's. Die thema's werk je uit via beeld, woord, dans of muziek. Je maakt kennis met cultuur en met een waaier aan expressievormen.

Voeding en voedingsleer

Tijdens deze lessen leer je de basisvaardigheden om binnen integrale opdrachten te werken aan de competentie 'binnen een welomschreven opdracht een maaltijd voor een doelgroep plannen, voorbereiden en bereiden.' Je leert de basisprincipes en technieken voor het samenstellen van een gezonde maaltijd, het verwerken en bewaren van voeding, het presenteren en samen eten. 

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Sociale en technische wetenschappen ben je best voorbereid om verder te studeren in de derde graad tso Sociale en technische wetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg of Gezondheids- en welzijnswetenschappen.

Je kan ook kiezen voor een ander studiegebied.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Integrale opdrachten 5
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 3
Voeding 3
 
TOTAAL 34