Sociale en technische wetenschappen

Ben je sociaal voelend, geïnteresseerd in concrete toepassingen van de natuurwetenschappen en wil je kritisch leren nadenken over kwaliteit en eigen handelen, dan is Sociale en technische wetenschappen jouw studierichting. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
Je ontwikkelt 4 competenties:
- binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken
- een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren en een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden
- mondeling voor een groep presenteren
- je eigen studieloopbaan in handen nemen.
Het leren in samenhang en over de vakken heen gebeurt door het werken met integrale opdrachten.
 

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad Sociale en technische wetenschappen. Wanneer je geslaagd bent in een andere tweede graad kso, tso of aso, dan kan je ook instappen.
 

Wat mag je verwachten?

Vakken van de studierichting

Integrale opdrachten

Je krijgt opdrachten die opgebouwd zijn met het oog op competentieontwikkelend leren. De vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie komen in het integrale leren aan bod. De leraar bezorgt je een opdracht op papier (de opdrachtbrief) en geeft de nodige toelichting. Eerst analyseer je het probleem of de vraag. Daarna verzamel je achtergrondkennis en formuleer je plannen. Ten slotte realiseer je een eindproduct. Dit kan een maaltijd, een activiteit of een dienst zijn. De leraars bieden ondersteuning en tegelijkertijd stimuleren ze je in het zelfstandig lezen van opdrachtbrieven en uitwerken van integrale opdrachten. Je leert je kritische
zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen optimaal te gebruiken. Het bijhouden van je competentieontwikkeling en het observeren van je evolutie is een belangrijk aspect. Tijdens de integrale opdracht controleren zowel je leerkrachten als jijzelf de manier van werken en de bereikte resultaten. Die worden verzameld in een persoonlijk dossier (het portfolio) dat de basis vormt voor de beoordeling op het einde van het schooljaar.

Natuurwetenschappen

Het vak natuurwetenschappen gaat uit van een geïntegreerde aanpak van fysica, chemie en biologie en de daarbij horende laboratoriumoefeningen. Je leert problemen herkennen en oplossen. Volgende thema's komen aan bod: koolstof- en biochemie, elektrodynamica, elektromagnetisme, mechanica, geluid en licht, kernfysica, stofwisseling, erfelijkheidsleer, evolutieleer.

Sociale wetenschappen

In de lessen sociale wetenschappen krijg je een verduidelijking van het menselijk gedrag en de beïnvloedende factoren. Je onderzoekt hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt. Je brengt in kaart hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving. Je bestudeert het pedagogisch handelen en verkent je eigen mogelijkheden na het secundair onderwijs.

Expressie

Expressie in de meest ruime zin speelt een fundamentele rol in deze studierichting. Bij de competentieontwikkeling komen vele vormen van ‘zich uitdrukken’ (expressie) aan bod. Je leert creatief denken en brainstormen over bepaalde thema's. Die thema's werk je uit via beeld, woord, dans of muziek. Je maakt kennis met cultuur en met een waaier aan expressievormen.

Voeding en voedingsleer

Tijdens deze lessen leer je de basisvaardigheden om binnen integrale opdrachten te werken aan de competentie “binnen een welomschreven opdracht een maaltijd voor een doelgroep plannen, voorbereiden en bereiden.” Je leert de basisprincipes en technieken voor het samenstellen van gezonde maaltijden, het verwerken en bewaren van voeding, het presenteren en samen eten.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan kiezen uit een brede waaier van opleidingen in het hoger onderwijs, zoals een professionele bachelor opleiding in het studiegebied Gezondheidszorg (bijvoorbeeld Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, Vroedkunde) of in het studiegebied Onderwijs (bijvoorbeeld Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs) of in het studiegebied Sociaal-agogisch werk (bijvoorbeeld Maatschappelijke veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal werk, Toegepaste psychologie, Pedagogie van het jonge kind).
Ook andere keuzes zijn mogelijk. Daarbij denken we aan een Se-n-se Leefgroepenwerking , Animator in de ouderenzorg, Tandartsassistentie of Internaatswerking en aan Hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (HBO5).

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Integrale opdrachten 5 5
Natuurwetenschappen 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Voeding 3 3
   
TOTAAL 34 34